پنجشنبه 28 تير 1403 , 28 : 23
متات نیوز

روزهای تلخ پل‌های تاریخی اصفهان

تاریخ انتشار : سه شنبه 29 خرداد 1397 , 58 : 11
عکاس : شهرام مرندی
روزهای تلخ پل‌های تاریخی اصفهان روزهای تلخ پل‌های تاریخی اصفهان روزهای تلخ پل‌های تاریخی اصفهان روزهای تلخ پل‌های تاریخی اصفهان روزهای تلخ پل‌های تاریخی اصفهان روزهای تلخ پل‌های تاریخی اصفهان روزهای تلخ پل‌های تاریخی اصفهان روزهای تلخ پل‌های تاریخی اصفهان روزهای تلخ پل‌های تاریخی اصفهان